Stockholm Tax Alert 31 maj 2013: Reviderade 3:12 regler - Lagrådsremiss

Regeringen överlämnade idag en lagrådsremiss avseende den kontroversiella revidering av de s k 3:12 reglerna.

Ändringarna jämfört med förslaget som presenterades den 15 april är i huvudsak följande:

 • Kravet på kapitalandel för att få använda löneunderlagsregeln ändras från 5% till 4%.
 • Kravet på eget löneuttag för att utnyttja löneunderlaget sänks. Enligt lagrådsremissen måste ägaren ha tagit ut belopp som inte understiger det lägsta av:
   • (i) 40 inkomstbasbelopp, för närvarande omkring 2 264 000 kr, (att jämföra med kravet på 90 inkomstbasbelopp i det ursprungliga förslaget), och
   • (ii) 9 inkomstbasbelopp (9,5 inkomstbasbelopp för beskattningsåren 2014 och 2015), med tillägg för 10% av andelsägarens del av löneunderlaget till den del detta överstiger 100 inkomstbasbelopp.
 • Tak för det lönebaserade utrymme sätts till högst 50 gånger den egna eller närståendes kontanta ersättningen. Det lönebaserade utrymmet får således beräknas även på närståendes kontanta ersättning.
 • Tillägg har gjorts avseende definitionen av dotterföretag på så sätt att dotterföretag i vilket ett moderföretag, direkt eller indirekt, äger mer än 50% av kapitalet får tas med i beräkningen vid löneunderlagsregeln.
 • Det lönebaserade utrymmet höjs till 50% (från 25% enligt nuvarande regler) av löneunderlaget. Ingen ändring i denna del.

Lagrådsremissen har överlämnats till Lagrådet för beredning med avsikt att reglerna ska kunna träda ikraft den 1 januari 2014.

Download entire issue (as pdf)