Stockholm Tax Alert 11 Juni 2013: Ne bis in idem

Det svenska systemet vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) i två olika förfaranden mot en och samma person är oförenligt med rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott enligt artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det har Högsta domstolen kommit fram till i ett beslut som meddelades idag. Beslutet meddelades i plenum eftersom det går emot tidigare praxis.

Högsta domstolen har numera kommit fram till att rätten att inte bli lagförd två gånger för samma brott omfattar såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter. Den gäller när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, men också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder (lis pendens) mot åtal för skattebrott även om beslutet om skattetillägg inte har vunnit laga kraft.

Domen innebär med all sannolikhet omfattande förändringar i tillämpningen av aktuella påföljdssystem. För att läsa domen, klicka här.

Download entire issue (as pdf)