Skatteverket på offensiv i juletider

Skatteverket har i två omprövningsbeslut daterade den 21 december 2012 beslutat att upptaxera revisionsbyrån PwC avseende förmån samt riskkapitalbolaget EQT avseende carried interest.

EQT – carried interest
Skatteverket har i ett omprövningsbeslut (dnr 450 860306 12/5472) beslutat att den carried interest som har utbetalats till vissa anställda i EQTs rådgivningsbolag, EQT Partners AB, i samband med avyttringar av portföljbolag under inkomståret 2006, ska beskattas hos EQT Partners AB. Enligt Skatteverket är carried interest ersättning för det arbete dessa anställda har utfört inom ramen för den verksamhet som bedrivs av bolaget, och det är dessa prestationer som har skapat förutsättningar för värdetillväxt. Av detta skäl skulle, enligt Skatteverket, ersättningen rätteligen har tillkommit bolaget.

De anställda som har mottagit carried interest får enligt Skatteverket ha ansetts erhålla denna som utdelning från bolaget under aktuellt år, då de är delägare i detta.

Skatteverket har påfört EQT Partners AB ett skattetillägg om 40% av den aktuella beskattningsbara inkomsten. EQT har förklarat att de avser att överklaga beslutet.

Notera att SKV har initierat ett antal processor riktade mot private equity. I dessa processer argumenterar SKV att mottagarna av carried interest ska beskattas för detta som tjänst och att arbetsgivaren (rådgivningsbolaget) ska påföras sociala avgifter baserat på ett motsvarande belopp. I en motsvarande process mot Nordic Capital har Skatteverket fått gehör för sin inställning hos Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom som meddelades den 6 december 2012.

PwC – förmån
Skatteverket har i ett omprövningsbeslut (AG21) beslutat att upptaxera revisionsbyrån PwC och vissa av bolagets delägare. PwC’s underlag för arbetsgivaravgifter ökas och delägarna beskattas för erhållen förmån då de fått köpa aktier i bolaget till ett pris som Skatteverket menar understiger marknadsvärdet.

Delägare har kunnat köpa aktier till ett pris motsvarande aktiens nominella värde, 10 kr. Aktierna gav för räkenskapsåret 2009/2010 en utdelning om 15 000 kr/aktie och en efterutdelning om 5 500 kr/aktie för samma år. Mellan delägarna finns ett aktieägaravtal som innehåller långtgående restriktioner avseende aktierna. Frågan i ärendet var om det föreligger någon förmån för de anställda delägarna som i så fall ska beskattas i inkomstslaget tjänst och beläggas med arbetsgivaravgifter.

Av Skatteverkets beslut framgår att bolaget inte har gjort någon formell värdering av bolagets aktier med hänvisning till att någon substansuppbyggnad inte sker i bolaget och med hänvisning till principen ”naken in – naken ut”. Såväl PwC som Skatteverket har i ärendet inhämtat sakkunnighetsutlåtanden om marknadsvärdet. Enligt Skatteverket ska aktiernas marknadsvärde värderas till ca. 35 000 kr, vilket är beloppet som Skatteverket lagt till grund för sitt beslut.