Belangrijkste wijzigingen van de nieuwe wetgeving sociale verkiezingen 2016

De volgende sociale verkiezingen komen opnieuw dichterbij. Deze vinden elke vier jaar plaats en zullen volgend jaar doorgaan tussen 9 en 22 mei 2016. Alsdan zullen de werknemers hun vertegenwoordigers kunnen aanduiden in de reeds opgerichte of nog op te richten Ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). De sociale verkiezingen dienen steeds georganiseerd te worden conform een specifieke procedure én een strikte kalender.

De procedure in het kader van de sociale verkiezingen 2016 wordt geregeld in één wet, de wet van 2 juni 2015 gepubliceerd op 22 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad en op diezelfde datum in werking getreden. Deze wet beoogt voornamelijk de organisatie van de verkiezingen te regelen en te vereenvoudigen.

De bestaande tewerkstellingsdrempels voor de verplichting tot oprichting en hernieuwing van een OR (100 werknemers, of 50 werknemers indien de tewerkstellingsdrempel beneden 100 werknemers is gegaan sinds de laatste sociale verkiezingen) en CPBW (50 werknemers) blijven behouden. De verkiezingsprocedure en de procedure inzake gerechtelijke stappen (beroep) wordt eveneens nauwelijks veranderd.

De twee belangrijkste wijzigingen van de wet betreffen, enerzijds, het geval van overdracht onder gerechtelijk  gezag en, anderzijds, een (nieuwe) onverenigbaarheid verbonden met de functie als vertrouwenspersoon.

Om meer te weten, lees hier onze newsletter.