Outplacement: automatische aanrekening van vier weken loon op opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken

Een werkgever die een werknemer ontslaat, heeft de verplichting outplacementbegeleiding onder bepaalde voorwaarden aan de werknemer aan te bieden.

Onder outplacementbegeleiding wordt begrepen  “een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een derde (…), individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.” Momenteel heeft een werknemer, die aan de voorwaarden voldoet, recht op 60 uren outplacementbegeleiding (een uitzondering hierop vormt outplacementbegeleiding in het kader van een herstructurering).

Om meer te weten over de algemene en bijzondere regeling van outplacement evenals wat er wijzigt vanaf 1 januari 2016, lees hier onze newsletter.