Skärpta villkor för ränteavdrag

Finansdepartementet föreslår idag åtgärder för att förhindra skatteplanering med ränteavdrag.

Förslaget som presenteras i en promemoria innebär i huvudsak följande:

  • Ränteavdragsbegränsningsreglerna utvidgas till att gälla alla skulder inom en intressegemenskap oavsett vad lånet används till. Regeländringen innebär att även lån som används för att finansiera externa förvärv träffas av reglerna.
     
  • Den så kallade tioprocentsregeln kompletteras med en generell ”omvänd ventil” som innebär att om Skatteverket kan visa att skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån, ska avdrag för ränteutgifter inte få göras, trots att den som faktiskt har rätt till inkomsten beskattas med minst tio procent.
     
  • Den så kallade ”ventilen”, som innebär att avdrag får göras för ränteutgifter – även om mottagaren inte beskattas med minst tio procent – om företaget kan visa att förhållandena är huvudsakligen affärsmässigt motiverade, föreslås vara tillämplig bara om räntemottagaren hör hemma inom EES eller, under vissa villkor, i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal.
     
  • Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och reglerna tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december 2012, oavsett om själva låneförhållandet uppkommit tidigare.

På dagens presskonferens, där förslaget presenterades, framhöll finansminister Anders Borg att de föreslagna förändringarna förstärker de offentliga finanserna genom ett ökat skatteuttag på bolagssektorn. Finansdepartementet räknar med att skatteplanering med ränteavdrag för räntor på olika typer av interna lån leder till ett skattebortfall på 6,3 miljarder kronor årligen. Syftet med förslaget är dock inte att öka beskattningen av företag och Borg menar att det, genom de föreslagna reglerna, skapas ett utrymme att sänka bolagssektorns skattebelastning i motsvarande utsträckning, vilket kan ske genom att bolagsskatten sänks.

Promemorian skickas nu på remiss och remissinstanserna har till den 24 april 2012 på sig att lämna synpunkter på förslaget.

Parallellt med detta förslag så pågår Företagsskattekommitténs arbete med att se över hur ränteavdragen mer generellt ska hanteras inom företagssektorn. Företagsskattekommittén ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 1 november 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Anderson, Ebba Perman Borg, Fredrik Lindqvist