Zmiany podatkowe na nowy rok istotne dla sektora nieruchomości

Definicja spółki nieruchomościowej

Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzona została definicja spółki nieruchomościowej. 

Spółką nieruchomościową będzie:

 1. w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, podmiot, w którym na pierwszy dzień roku podatkowego albo roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce, która przekraczała 10 milionów zł,
 2. w przypadku podmiotów innych niż określone powyżej, podmiot, w którym na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy albo rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce, która przekraczała 10 milionów zł oraz w poprzednim roku przychody z tytułu najmu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości położone w Polsce, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów. 

Ponadto, do katalogu dochodów uzyskanych przez nierezydentów, które co do zasady podlegają opodatkowaniu w Polsce został dodany dochód (przychód) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej. Oznacza to, że co do zasady, zbycie udziałów w spółce nieruchomościowej przez jej zagranicznego udziałowca będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między państwem rezydencji podatkowej zbywcy a Polską będzie stanowić inaczej.

Spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku od jej zbycia

Spółka nieruchomościowa będzie płatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodu uzyskanego ze zbycia jej udziałów (innych praw o podobnym charakterze), jeżeli:

 1. zbywającym będzie podmiot, który nie ma siedziby lub zarządu lub miejsca zamieszkania w Polce oraz
 2. przedmiotem transakcji zbycia będą udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Jeżeli oba powyższe warunki zostaną spełnione spółka nieruchomościowa będzie zobowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Zbywający, tj. podatnik, będzie natomiast zobowiązany przed tym terminem, przekazać spółce nieruchomościowej kwotę zaliczki na podatek. W terminie wpłaty zaliczki na podatek spółka nieruchomościowa będzie zobowiązany również przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek sporządzoną według ustalonego wzoru.

Co ciekawe, w przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji zbycia, będzie ona musiała odprowadzić zaliczkę na podatek w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (innych praw o podobnym charakterze).

Nowy obowiązek sprawozdawczy

Zarówno spółki nieruchomościowe jak i podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego albo roku obrotowego spółki nieruchomościowej, w formie elektronicznej, informację:

 1. w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe: o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (prawa o podobnym charakterze), wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw,
 2. w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych: o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (praw o podobnym charakterze)
 • według stanu na ostatni dzień roku podatkowego albo obrotowego spółki nieruchomościowej.

Powyższe oznacza, że spółki nieruchomościowe jak i ich wspólnicy, zarówno bezpośredni oraz pośredni, którzy przekroczą poziom 5% praw określonych powyżej, będą musieli złożyć oddzielne informacje.

Publikowanie indywidualnych danych podatkowych spółek nieruchomościowych 

Indywidualne dane spółek nieruchomościowych zawarte w ich zeznaniu podatkowym zostaną udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Finansów do dnia 30 września. 

Opublikowane dane będą obejmować:

 1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej spółki nieruchomościowej;
 2. wskazanie roku podatkowego;
 3. informacje o wysokości:
 • osiągniętego przychodu,
 • poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
 • osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
 • podstawy opodatkowania,
 • kwoty należnego podatku.
Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu w Polsce oraz niebędąca rezydentem podatkowym państwa należącego do UE/EOG, będzie zobowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego w Polsce. Przedstawiciel podatkowy będzie wykonywał w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej, obowiązki płatnika, o których była mowa powyżej, a także będzie odpowiadał solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie podatkowe z tego tytułu. W przypadku nieustanowienia przedstawiciela podatkowego, w wymaganych prawem przypadkach, na spółkę nieruchomościową będzie mogła zostać nałożona kara w wysokości do 1 miliona zł.

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

Wprowadzone zostało zwolnienie z podatku od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Podwyższenie limitu uprawniającego do 9% stawki CIT

Został podwyższony - z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro – górny limit przychodów osiągniętych w roku podatkowym uprawniający do korzystania z obniżonej, tj. 9 %, stawki podatku CIT.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo przedyskutować powyżej przedstawione kwestie uprzejmie prosimy o kontakt.